Obchodní podmínky a reklamační řád Tisk

Obchodní podmínky www.reklamniacka.cz platné od 1.1.2010

1. Rozsah platnosti

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě www.reklamniacka.cz, který provozuje Norisreklama s.r.o., Táboritská 880/14, Praha - Žižkov, IČO: 28143159, DIČ: CZ28143159 (dále jen "Prodávající"). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (prodávající) a kupujícího (zákazník)

2. Souhlas s obchodními podmínkami

Použitím internetového obchodu www.reklamniacka.cz a nákupem prostřednictvím internetového obchodu www.reklamniacka.cz souhlasíte s naším nákupním a reklamačním řádem - obchodními podmínkami. Provozovatel internetového obchodu rcmarket.cz si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky. Po jakékoli takovéto změně provozovatel zveřejní změněné obchodní podmínky na této stránce a tím o této změně informuje uživatele/zákazníka. Takto zveřejněné obchodní podmínky jsou považovány za platné a nahrazují obchodní podmínky platné před datem změny. Použitím internetového obchodu rcmarket.cz a nákupem prostřednictvím internetového obchodu www.reklamniacka.cz souhlasíte s právem provozovatele na změnu obchodních podmínek a se způsobem informování zákazníka o změně.

3. Objednávání zboží

Můžete využít jednoho z níže uvedených způsobů objednání zboží:

  • objednávkou učiněnou na těchto stránkách
  • prostřednictvím e-mailu zaslaným přímo na naší e-mailovou adresu - V tomto případě Vám zašleme e-mailem Potvrzení Vašeho požadavku a prosíme Vás o jeho zpětné potvrzení.

Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podáním objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Do doby zaplacení celé kupní ceny zůstává zboží majetkem prodávajícího. Záruční doba zboží je uvedena na každém zboží a je platná za podmínky předepsaného používání rovněž uvedeného na zboží nebo v návodu k obsluze. U některých objednávek požadujeme zálohu nebo platbu předem. Nejčastěji se jedná o případy objednávek zboží vyráběného na zakázku. Výjimečně se může stát, že Vámi objednané zboží bude aktuálně vyprodáno. V takovémto případě Vám bude dodáno dodatečně na naše náklady.

4. Storno objednávky

Storno / zrušení objednávky ze strany zákazníka:
Objednávku můžete e-mailem stornovat / zrušit do chvíle, než Vám e-mailem dojde její potvrzení. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího s kupujícím, která musí být v písemné formě (email). Nedojde-li k této dohodě, je kupující povinnen zaplatit smluvní pokutu (storno poplatek) v plné výši objednávky kterou stornoval. 

Storno / zrušení objednávky ze strany prodávajícího:
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • Údaje zadané při objednání jsou neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašleme informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě bude dodáno zboží které nahrazuje zboží objednané.
  • Na stránkách našeho obchodu bude nesprávně uvedena cena zboží. I přes naši snahu o co nejmenší počet chyb se může stát, že u vámi objednaného zboží bude uvedena chybná cena. O této skutečnosti budete neprodleně informováni před dodáním zboží a v případě nesouhlasu s novou cenou bude vaše objednávka zrušena. V případě, že jste již zaplatili kupní cenu, bude vám tato částka převedena zpět na váš účet.

5. Doručení zboží

Standardní doručení na území České republiky:

  • Zaslání jednou z přepravních společností. Čísla balíků zjistíte z faktury, kterou najdete po přihlášení na Váš účet.

Odběratel si vyslovuje souhlas s předáním údajů nutných pro doručení přepravci. Jedná se zejména o adresu doručení. Lze také sjednat individuální doručení zboží.

6. Dodací termíny

Zpravidla je zboží zasíláno do tří dnů od objednání, pokud zadáte objednávku do 14:00.

7. Platba za zboží, cena dopravy

Standardní způsoby plateb za zboží:

  • Platba v hotovosti při převzetí zboží - zboží zaplatíte do rukou dopravce (dobírka). Cena dopravného je uvedena u každého zboží zvlášť v případě většího objemu zboží Vám jí zkalkulujeme zvlášť.
  • Platba bezhotovostním převodem

Při využití všech způsobů platby si vyhrazujeme právo změny cen. Platné ceny Vám jsou potvrzeny v okamžiku potvrzení objednávky. Lze také sjednat individuální platební podmínky.

8. Lhůta pro vrácení zboží

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 a § 54 Občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, kontaktujte nás písemně (email) a uveďte, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu a Vašeho čísla účtu pro vrácení peněz. Zboží zašlete spolu s originálem dokladu o koupi zpět na naší adresu pro reklamace a servis - viz kontakty. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce, tzn. nesmí být rozbaleno ani používáno či jinak znehodnoceno. Zboží neposílejte na dobírku, nebylo by přijato. Doporučujeme Vám zasílané zboží pojistit.

9. Reklamace škod vzniklých při dopravě

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky, zejména neporušenost lepící pásky , poškození krabice, apod. a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu.

10. Reklamace vad dodaného výrobku

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí / rozbalení, v každém případě před jeho prvním použitím, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Pokud je zjištěno jakékoliv poškození - zejména mechanické poškození, informuje kupující písemně o zjištěných závadách prodávajícího. Pozdější reklamace poškození výrobku již není možné uznat. Reklamace se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu, popřípadě výrobní vadou.

Reklamaci je třeba oznámit e-mailem. Prodávající rozhodne, zda bude třeba reklamované zboží doručit prodávajícímu. Pokud ano, obdržíte číslo reklamace a reklamované zboží nám s tímto číslem zašlete na adresu pro příjem reklamací, viz Kontakty.  Zajistěte vždy řádný obal, předejdete tím případnému dalšímu poškození při dopravě.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a začíná běžet dnem uplatnění reklamace.

Reklamované zboží musí být čisté. K reklamaci zboží je nutné předložit kopii faktury, příp. jiný doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zásilka rovněž musí obsahovat písemný popis reklamované závady s podpisem zákazníka. Nejpozději do pěti pracovních dnů od uplatnění reklamace Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace. Za den uplatnění reklamace se považuje den převzetí reklamovaného zboží dodavatelem z rukou přepravce vč. potřebných dokladů. Pokud nebudou se zbožím předány požadované doklady, dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající obdržel poslední z výše uvedených dokladů. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná rovněž běžet dnem uplatnění reklamace.

 

Nákupní košík

Obsah košíku
Váš košík je prázdný

Stojan T 01 smrk

Stojan A01 smrk

Stojan A03 hliník


Čeština (Česká republika)